Ընկերության քաղաքականությունը եւ ընթացակարգերը սահմանում են կազմակերպությունում գործող վարքագծի կանոնները `սահմանելով աշխատակիցների եւ գործատուների պարտականությունները: Ընկերության քաղաքականությունը եւ ընթացակարգերը տեղավորվում են աշխատողների իրավունքների, ինչպես նաեւ գործատուների շահերի պաշտպանության համար: Կախված կազմակերպության կարիքներից, տարբեր քաղաքականություններ եւ ընթացակարգեր սահմանում են աշխատողների վարքագծի, ներկա լինելու, հագուստի կոդը, գաղտնիության եւ զբաղվածության պայմանների հետ կապված այլ ոլորտների վերաբերյալ կանոններ: